ico
 
AHCOF GROUP 1976-njy ýylda döredilipdi, ozal “COFCO Corporation, Anhui şahamçasy” ady bilen tanalýan döwlet kärhanalarynyň garamagynda, esasan, söwda meýilnamasyny daşary ýurt söwda azyk önümleri paýlamak we kiçi import-eksport işi bilen meşgullanýar.
 
1976
1989-1999
1989-1999 Kompaniýanyň ýolbaşçylygynda ähli işgärleriň, raýdaşlygyň we berk iýmit howpsuzlygynyň köpçülikleýin tagallalary we ösüşe täsir edýän negatiw faktorlardan dynmak, telekeçiligiň, importyň we eksportyň ikinji uly ösüşine ýetdi, 300 million ABŞ dollaryna ýetdi milliard girdeji alyň.We Sunon meýdançasynyň täze ofis binasynda ýerleşdik.
 
 
 
2000-2008 Kompaniýalar "bir pudaga esaslanýan, köp dolandyryşly" ösüş modelini, içerki çeşmeleriň artykmaçlyklaryny gozgalmaýan emläk biznesine birleşdirmegi başlangyç nokady hökmünde işjeň öwrenýärler we kem-kemden diwersifikasiýa öwrenýärler, ESTABLISHED AHCOF halkara, AHCOF Senagat, AHCOF XINGYE, AHCOF emläk, Hefei gurluşygyny satyn almak, başda söwda, senagat, maliýe maýa goýumlary, gozgalmaýan emläk biznesi we gurluşyk şertnamalaýyn iş sektory separatisti kompaniýanyň ösüş taryhynyň üstünlikli üýtgemegine ýetdi.Ösüşiň ösüşini gazanmak, kompaniýanyň ösüş taryhyny üstünlikli özgertmek üçin kärhananyň güýji we netijeliligi.
 
2000-2008
2009
2009 Kompaniýanyň import we eksport mukdary 400 million ABŞ dollaryndan gowrak, iş göwrümi 40 milliard ýuandan geçdi we Anhui ITC ulgamlarynda iň ulusy, iň oňat peýdalary, esasy işiň güýji boldy.
 
 
 
2010 Iýun aýynda, üýtgedip gurmak üçin welaýat SASAC tassyklaýan däne, iýul Ann Agri esaslandyryjy ýygnak hökmünde açyldy, awgust Ann Agri resmi taýdan goşuldy, söwda, maliýe maýa goýumlary, gozgalmaýan emläk we gurluşyk işgärleri we beýleki esasy iş üçin däne daşamagy dowam etdirýär.Noýabr aýynda köne we täze toparyň tertipli geçirilmegi tamamlandy.Salesyllyk satuw girdejisi 8.0 milliard.
 
2010-njy ýyl
2011-2014
2011-2014 import we eksport kompaniýasynyň jemi 1,16 milliard dollar, umumy baýlygy 20 milliard ýuana, 22,8 milliard ýuana, satuw girdejisi 159,3 milliard ýuana ýetdi.
 
 
 
2015 Import we eksport kompaniýasynyň jemi 1,29 milliard dollar, umumy baýlygy 26,82-e ýetdi
 
2015
2016
AHCOF 1976-2016-njy ýyllygynyň 40 ýyllygy