Dogry güýç bankyny nädip saýlamaly?

Bilşimiz ýaly, internetiň çalt ösmegi bilen akylly telefonlar gündelik esasy durmuşymyzyň we güýmenjämiziň aýrylmaz önümine öwrüldi.Elektrik rozetkalaryndan ýa-da daşyndan uzakda bolanyňyzda telefonyňyz kem-kemden tükenende aladalanýarsyňyzmy? Bagtymyza, elektrik bankymyz indi peýdalanyp biler.

habar güýji (1)

Poweröne güýç bankynyň nämedigini we elektrik bankyny nädip saýlamalydygyny bilýärsiňizmi? Indi size elektrik banky barada käbir maglumatlary hödürläris.

Elektrik bankynyň düzümi:

Kuwwat banky gabykdan, batareýadan we çap edilen elektron tagtasyndan (PCB) ybaratdyr .Gabygy adatça plastmassa, metal ýa-da kompýuterden (ýangyna garşy material) ýasalýar.

habar güýji (2)

PCB-iň esasy wezipesi giriş, çykyş, naprýa .eniýe we tok gözegçilik etmekdir.

Batareýa öýjükleri güýç bankynyň iň gymmat bölekleridir. Batareýa öýjükleriniň iki esasy görnüşi bar: 18650 we polimer batareýalary.

habar güýji (3)
habar güýji (4)

Batareýalaryň klassifikasiýasy:

Lityum-ion öýjükleri öndürilende, olary bahalandyrmak üçin gaty berk prosedura berjaý edilýär.Batareýalar üçin milli standartlara laýyklykda, esasanam polimer batareýalary üçin berk bahalandyryş ulgamy bar.Hil we öz wagtynda boýunça üç synpa bölünýär:

Grade Bir derejeli öýjükler:ülňülerine we täze batareýa laýyk gelýär.
Grade B derejeli öýjükler:inwentar üç aýdan gowrak ýa-da batareýa sökülýär ýa-da A derejesiniň standartlaryna laýyk gelmeýär.
Grade C derejeli öýjükler:gaýtadan ulanylýan batareýalar, C derejeli öýjükler bazardaky iň arzan bahaly öýjükler we garaşylýan batareýanyň ömri pes bolan gaty haýal zarýad we haýal zarýad tizligine eýe.

Elektrik bankyny saýlamak üçin maslahatlar

Ulanyş senarisi:Götermek aňsat, telefonyňyza bir gezek zarýad bermek üçin 5000mAh güýç bankyny saýlap bilersiňiz.Diňe ululygy däl, agramy hem ýeňil.Bir sapar, 10000mAh güýç banky, telefonyňyza 2-3 gezek zarýad berip biljek has gowy saýlawdyr.Diňe alyň, telefonyňyzyň öçmeginden gorkmaň.Pyýada gezelenç, kempir, syýahat ýa-da başga daşarky çärelerde 20000mAh we has uly kuwwatly güýç banky ajaýyp saýlawdyr.

habar güýji (5)

Ast Çalt zarýad ýa-da çalt däl zarýad:Telefonyňyza gysga wagtda zarýad bermeli bolsaňyz, çalt zarýad beriji güýç bankyny saýlap bilersiňiz.PD çalt zarýad beriji güýç banky diňe bir telefonyňyza zarýad berip bilmez, noutbuk, planşet we beýleki enjamlara hem zarýad berip biler.Zarýad bermek üçin talapyňyz ýok bolsa, 5V / 2A ýa-da 5V / 1A elektrik bankyny saýlap bilersiňiz.PD güýç banky adaty elektrik bankyndan has gymmat.

habar güýji (6)

▪ Haryt maglumatlary:Arassa ýer, dyrmaşma, anyk parametrler, kepillendiriş bellikleri, elektrik banky barada has köp bilip biljekdigiňizi üpjün edýär.Düwmeleriň we yşyklaryň gowy işleýändigine göz ýetiriň.
Cell Öýjügiň derejesi:Öndüriji bilen aragatnaşyk saklap, A derejeli öýjükleri saýlaň.Sphli Spadger güýç banky, howpsuzlygy üpjün etmek üçin A derejeli öýjükleri ulanýar.


Iş wagty: Noýabr-03-2022